پس از تکمیل فرم ثبت پزشک با شما تماس خواهیم گرفت و اطلاعات لازم جهت ثبت در صفحه پزشک را دریافت خواهیم کرد.
تمامی مراحل ثبت توسط ما انجام خواهد شد.

ثبت پزشک در سایت نوبت پزشکان